Valeriu COSARCIUC, Preşedintele FNFM: „AGRICULTURA si DEZVOLTAREA RURALA RÂMÂNE A FI PENTRU NOI O PRIORITATE NATIONALĂ”

Teze din Raportul prezentat Adunării Generale

În Republica Moldova agricultura rămâne a fi ramura principală a economiei  naţionale cu o pondere semnificativă în structura PIB, fiind sursa  de existenţă pentru cea mai mare parte a populaţiei ţării care locuieşte în spaţiul rural şi care, cu regret, este cea mai afectată de  efectele sărăciei, deşi anume agricultura asigură cea mai mare parte a exporturilor de produse agro-alimentare. În acest sens, anume elaborarea unor politici chibzuite în acest sector ar pune baza unei creşteri economice reale şi a unui nivel normal de trai pentru populaţia de la sate.

Producția globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile, conform datelor preliminare ale  BNS, a marcat o scădere  de 1.9%  față de a. 2018, fiind determinată de scăderea  producției  vegetale  cu 0.3 %, iar cea animalieră a  scăzut  cu 6.0%. Totodată  se cuvine  să menționăm că în  a.2019  exporturile  moldovenești spre UE au atins cota de 1,83 mlrd. $, ( 66 %) , sau  cu  3.0 %  mai  mult  față de a.2018; în  țările  CSI – 404 mln..$, sau  15%  din  total exporturi; Rusia – 244 mln.$.

Pe  de  altă  parte, importurile  sunt cu  mult  mai  mari (Importuri totale -5,850 mlrd. $ ):  numai  din  UE  ele  constituie 2,89 mlrd.$, din  țările  CSI-1,4 mlrd.$,  din  Rusia- 613 mln $,  iar  din  Ucraina—500mln.$. Evident, această  statistică denotă  o  situație  gravă  în  economia  ţării. Implementarea acordului de liber schimb cu UE (DCFTA)a contribuit la creșterea competitivității produselor moldovenești atât pe piața UE, cât și pe piața internă, spulberând speculațiile privind invazia produselor și mărfurilor din UE.

Cu regret, situația în sectorul agricol rămâne destul de complicată.  Prețuri exagerate la mijloacele de producție și prețuri mici la producția agricolă;  acces redus la credite bancare cu dobândă rezonabilă, din care cauză  fermierii nu pot asigura buna organizare a procesului tehnologic agricol, nemaivorbind de investiții în tehnică și utilaj agricol performant; suport  financiar  din  partea  statului  departe   de  nevoile  agricultorilor.  Plus  la  toate  acestea,   lipsește o politică protecționistă de importul nejustificat de produse agro-alimentare pe piața internă, care aduce prejudicii enorme fermierilor autohtoni. În genere,  a.2019  s-a  remarcat  ptintr-un tratament discriminatoriu  fără  precedent  față de  fermierii  mici,  care au  crescut  struguri  tehnici. Deși  s-au  făcut  încercări  de  a convinge  vinificatorii  să  achiziționeze  strugurii  la  prețuri  rezonabile,  în  final  ne-am  mai  convins  odată,  că  în R.Moldova  dăinuie  o  dezordine  totală. Statul  nu  este  capabil  să  asigure  respectarea  legilor. Legea  cu  privire  la  organizarea și  funcționarea  pieței produselor agricole  e  pe  linie  moartă  de  mai  mulți  ani. În lanțul  valoric  al  produselor  agricole  fermierul  e  ultimul. Or, dezvoltarea agriculturii și spațiului rural trebuie văzută prin prisma agriculturii de valoare înaltă și prezervare a resurselor naturale. Este inadmisibila situaţia când 92% din suprafata terenurior agricole este cultivatăa cu cereale si culturi oleaginoase.      Fără îndoială, că una din cauzele principale care a generat această situație este lipsa unei contribuții consistente din partea statului la dezvoltarea agriculturii și spațiului rural.

Pe de altă parte, și vina noastră, a agricultorilor, este prezentă prin abordări de moment a problemelor, nu activăm în baza unor planuri de afaceri bine chibzuite, orientate la rezultatul final – profit maximal în activitatea fermei. Nu conștientizăm rolul și importanța implicării noastre  active în  activitatea organizațiilor   profesionale, prin  intermediul    cărora putem  asigura  apărarea  eficientă  a  intereselor noastre economice  și sociale.

***********************************

2  Deja tradiţional, şi Adunarea Generală  de azi a fost precedată de adunări generale de dare de seamă  în OR, la  care  au  participat  reprezentanții  fermierilor  membri  ai  Federației   din  peste  790 de  OL.În cadrul lor aceştia  s-au expus activ și constructiv asupra activității Federației, asupra situației din sectorul agricol și politicilor promovate de către stat în agricultură și spațiul rural. S-a constatat că în  anul  2019,  urmând  realizarea  celor  prevăzute  în  Planul  Strategic  al  Federației  pe  perioada 2015-2020,  am obținut  anumite  rezultate  ce merită să fie menționate. Astfel, de mai mulţi ani în   cadrul Federației   activează Asociatia Femeilor-fermiere și Asociația Tinerilor Fermieri.Anume aceste ceste organizații, împreună cu OL, OR, CIC-ri, sunt elementele-cheie în structura organizatorică a Federației, prin intermediul cărora  se asigură comunicarea în interiorul organizației, dar și cu mediul extern: Guvern, Parlament, alte instituții de stat și organizații, împreună cu care se  urmărește acelaș scop: creșretea nivelului de trai al populației din spațiul rural  prin  organizarea   de  asistență  multilaterală,  promovarea  și   apărarea  drepturilor  și  intereselor   fermierilor.  Regretăm că încă n-am  reușit să realizăm din plin acest scop major  al Planului  strategic   al  Federației, deși avem și rezultate pozitive în acest sens, istorii de succes înregistrate la  mulți   dintre  membrii  noștri.

                                           ***

Dezvoltarea capacitatilor organizationale – suport We Effect

  • 3 sedinte de planificare, implementare, raportare si instruire a angajaților FNFM;
  • 4 sedinte ale Consiliului Administrativ al FNFM;
  • 48 Organizatii Locale noi cu 360 membri noi;
  • Peste 3800 consultatii pe diferite tematici oferite membrilor si altor fermieri
  • FNFM si-a fortificat considerabil în a.2019 capacitatea de prestare a serviciilor cu plată pentru fermieri;
  • FNFM rămâne stabilă din punct de vedere al vizibilitatii in societatea civilă, având apariţii  frecvente in mass-media, în special în  “Gazeta Satelor”, AGRO TV şi alte TV.

 

***

O altă problemă importantă cu care se confruntă fermierii este accesul limitat la informație și cunoștințe. O mare parte de fermieri mici cunosc  prea   puțin  despre oportunitățile de  finanțare  a  acțivității  lor  agricole,  inclusiv  și  despre  posibilitățile  pe  care  le  oferă  Fondul  de  subvenționare. Din  această  cauză  în  a.2019 s-au  organizat  în  cadrul  fiecărei  OR  seminare și  ateliere  de  lucru  cu genericul  ,,Oportunități  de  finanțare      a  afacerilor   din  agricultură și  spațiul  rural”,  la  care  au  participat  peste  450  fermieri,  dintre  care  peste 50%  – tineri  și  femei.În acwst sens,

Federația, pe parcursul activității sale, întotdeauna a prevăzut  în  strategiile  sale   obiectivul: ”Sporirea volumului și calității serviciilor de informare, consultanță și instruire”. Totodată, trebuie să menționăm, din start, că capacitățile Federației pentru realizarea acestui obiectiv sunt prea modeste în comparație cu  necesitățile reale ale fermierilor. Insuficiente sunt și capacitățile tuturor organizațiilor care activează în domeniu pentru acoperirea acestei necesități. De aceea, noi suntem convinsi că  această  problemă  poate  fi  soluţionată numai în  cazul ăplicării  unei  abordări  complexe  a  tot  ceea  ce înseamnă  educație și transfer de cunoștințe sănătoase prin dezvoltarea  unei  rețele de Centre  de Excelență pentru  fermieri, implicând în  activitatea lor tot potențialul  public  și privat coordonat de către Ministerul Agriculturii.

În  perioada  de  dare  de  seamă   staff-ul  Federației a continuat  instruirea  fermierilor în cadrul a  47 grupuri de fermieri după programe elaborate cu concursul specialiștilor din domeniu, aprobate de către Ministerul Agriculturii. Programele de instruire, în cea mai mare parte, cuprind aspecte de tehnologii moderne în producerea agricolă, dar și teme de acces la finanțe, la piață, la practicile agricole comunitare. Au fost instruiți 525 fermieri dintre care 44 tineri care au aplicat dosare pentru obținerea  subvențiilor în avans. În.2019  CIC-urile FNFM  au  acordat asistență la elaborarea a 21 planuri de afacesri, și 400 pachete de documente pentru subvenții. În contextul  acestui  obiectiv  în perioada  de dare  de seamă Consiliul Administrativ  și staful angajat al  Fedrației  au  organizat participarea  a 200 fermieri la expoziția Farmer 2019, dar și la alte expoziții: Fabricat în Moldova, Moldagroteh, Food and Drinks, festivaluri și sărbatori regionale și locale.

******************

  Federația  își  exprimă  protestul  său  față de actuala guvernare, fiindcă  consideră  acțiunile  ei  insuficiente  pentru  a  instala  parametrii  statului  de  drept  în  societatea  noastră,  care  sunt  punctul  principal  de  pornire  spre  un trai  decent  al  cetățenilor  inclusiv  și  al  fermierilor mici.  Atunci  când   Guvernarea  ia  măsuri  de  relaxare  a  presiunii fiscale  pe  mediul  de  afaceri  n-am  observat  ca  ele  să  ia  în  vedere  și    fermierii  mici. Dimpotrivă – sunt obligați să achite impozit  mai mare pe venit, să efectueze plăți obligatorii la Fondul social. Pentru a.2020 plata la Fondul  social a GȚ-lor  a crescut de la 9456 lei/an  la 10740 lei/an,  adică  cu 14%. La fel  și  a proprietarilor  de terenuri  care  nu au  înregistrat  Gospodării  Șărănești:  de  2456 lei  la  2736 lei, tot cu  14%.  Permanent  am   solicitat  majorarea  Fondului  de  subvenționare,  astfel  încât  de  subvenții  să poată  profita toți  fermierii   care  contrubuie la dezvoltarea economiei agro-rurale, a satelor noastre.  Avem  toate  motivele  să  ne  exprimăm  neîncrederea  în  instituțiile  centrale  ale   administrației  de  stat,  în   agențiile  de  reglementare,  fiindcă  la  tot  pasul  ne  ciocnim de   nereguli   și  acte  de  corupție.

Azi  agricultorii practic  nu  pot  accesa  credite  bancare.  Sistemul  nostru  bancar,  practic  este  cu  mari  probleme   și  nu  le  pasă  de  problemele  noastre. De câtă  vreme  noi  solicităm  instituirea  unui  Fond  de  Garantare  de stat solid  a  creditelor  pentru  a  crea  șanse  de  pornire  pentru  mulți  fermieri,  mai  ales  pentru  tineri. Şi?…

***

Ce  se  face  pe  piața  carburanților?  Nu  cred că  e  nevoie  să  fac  aici  comentarii  și  explicații.(Doar un detalui. Fermierii din România in luna februarie au primit de la Guvern peste 500 mln.RON pentru compensarea preturilor la motorină). În acest sens, am pregatit cu Deputatul in Parlamentul RM Alexandru Oleinic o initiativa legislativă,  care, fiind adoptata, ar micsora povara costurilor pentru efectuarea  lucrărilor agricole cu cca.630 mln.lei.

Ce  se  întîmplă  pe  piața  funciară.

Încercați  și  perfectați-vă  Titlul  de  proprietate  a  unei  parcele  de  teren de vreo 10 ari.  Trebuie  să  plătești  peste  2000 lei în  companiile  private  și  nu  cu  mult  mai  ieftin  în  cele  de stat (cadastru). Nu-ți  mai  arde  nici  să  cumperi,  nici  să  vinzi  pământ. Accepți  să  rămâi  sclav  al  baronilor  autohtoni care  s-au  îmbogățit  pe  căi  criminale  și  care  își  pot  permite  orice…

***

Stimați  fermieri,  reprezentanți  în  Adunarea  Generală  a  Federației!

Ttrebue  să  fim  conștienți  de    faptul  că  ceea  ce  am  semănat  pe  parcursul  anilor în  societate,  aceea  azi  şi culegem.  În acest sens, conducerea   Federației  continuă  să  lanseze  apelul:  numai  bine  uniţi  în  organizațiile   noastre  profesionale  ne  putem  asigura  șansa  la  condiții  de  viață  pe  care  le  merităm.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here